Gdańsk

RYS HISTORYCZNY GDAŃSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

 

1953 roku, jako pierwsza sekcja utworzona w oddziale gdańskim, powstała Sekcja Spawalnicza SIMP. Pierwszym jej przewodniczącym został Antonii Bohdanowicz, Główny Spawalnik Stoczni Gdańskiej.

 

Sekcja Spawalnicza od początku swojego istnienia promowała zwiększanie wiedzy z zakresu spawalnictwa m.in. poprzez organizację w 1958 roku międzynarodowej Konferencji “Spawanie w okrętownictwie”, w której uczestniczyło około 200 osób w tym 40 z zagranicy oraz organizację w 1959 roku w Sopocie Ogólnopolskiej Konferencji Spawalniczej. W kadencji 1969/72 wspólnie z Oddziałem SIMP w Elblągu zorganizowana została wystawa spawalnicza połączona z naradą na temat: “Mechanizacja spawania w zakładach przemysłowych Ziem Zachodnich i Północnych”. Podobną tematyką zajmowano się na konferencji “Mechanizacja spawania okrętowych sekcji płaskich”.

 

W kadencji 1980-1986 przewodniczącym Sekcji Spawalniczej Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Gdańsku został  Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Bogusław Lewandowski, drugim wiceprzewodniczącym Roman Kensik, sekretarzem Antonii Kozłowski a członkami zarządu Henryk Czajkowski, Michał Wińcza i Jan Wójcik.

 

Od 22 do 23 maja 1985 roku zorganizowana została Konferencja nt. „Problemy cięcia i spawania pod wodą”. Organizatorami konferencji byli: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Oddział w Gdańsku, Instytut Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej, Koło Zakładowe SIMP nr 31 oraz Sekcja Spawalnicza Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Gdańsku. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem – w Konferencji uczestniczyło 135 osób, w tym goście z zagranicy i przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką cięcia i spawania pod wodą. Materiały konferencyjne opublikowano w postaci 162 stronicowej książki.

 

W tym okresie Sekcja Spawalnicza intensywnie się rozwijała, zwiększała się liczba członków a opieka nad rozwojem nowej kadry spawalniczej była sprawowana przez sekcję m.in. poprzez organizację odczytów tematycznych, udział w prowadzeniu studium podyplomowego, współpracę i czynny udział członków w pracach komisji dotyczący nadawania stopni specjalizacyjnych, udział w pracach zespołu rzeczoznawców SIMP przy wykonywaniu ekspertyz i wydawaniu opinii technicznych dotyczących zagadnień spawalniczych, udzielanie konsultacji i porad technicznych przedstawicielom zakładów przemysłowych w zakresie technologii spawania i urządzeń, organizowanie spotkań z producentami urządzeń spawalniczych oraz udział w targach przemysłowych w Poznaniu i Budapeszcie.

 

Na koniec 1986 roku sekcja liczyła 166 członków.

 

W 1987 roku na kolejną kadencję przewodniczącym ponownie został wybrany Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Michał Wińcza, drugim wiceprzewodniczącym Franciszek Popowski, sekretarzem Krzysztof Perczak a członkami zarządu Roman Kensik, Jerzy Bielecki i Bogusław Lewandowski.

 

Działalność Sekcji koncentrowała się na organizacji konferencji, odczytów i spotkań technicznych mających na celu omawianie nowości i zmian w technologiach spawalniczych, poprawę jakości oraz BHP przy procesach spajania. Spotkania członków Sekcji odbywały się również na konferencjach międzynarodowych.

 

1988 rok to orientacyjna liczba członków 145 osób.

 

W okresie 1990-1993 przewodniczącym Sekcji był Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Michał Wińcza sekretarzem Krzysztof Perczak a członkami zarządu Zbigniew Goryński, Bohdan Paszkiewicz i Jan Wójcik.

 

Przemiany ustrojowe i gospodarcze przyniosły burzliwe dyskusje nad organizacją i strukturą oraz odnowione spojrzenie na działalność Sekcji. Skierowano działania na pozyskiwanie nowych członków, rozwój własny oraz potrzebę konfrontacji obowiązujących norm z normami europejskimi. W tym czasie ilość członków malała i w 1993 roku wynosiła 118 osób.

 

W 1994 roku powołany został nowy zarząd Sekcji Spawalniczej: przewodniczący – Henryk Czajkowski, wiceprzewodniczący – Michał Wińcza, sekretarz – Tomasz Kozak, członkowie zarządu – Jerzy Bielecki i Jan Wójcik. Wkrótce Pan Michał Wińcza został wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego i zrezygnował z pracy w Zarządzie Sekcji nadal jednak współpracując z Zarządem. Nowym wiceprzewodniczącym został Jerzy Bielecki a nowym członkiem zarządu Franciszek Piotrowski.

 

Działalność Sekcji była wciąż bardzo widoczna w środowisku spawalniczym, odbywały się liczne prelekcje i zebrania, na których podejmowano tematy m.in. promocji książek i skryptów, nowych procesów spawalniczych oraz popularyzacji urządzeń i materiałów dodatkowych do spawania. W 1995 roku odbyło się spotkanie spawalników wybrzeża na Politechnice Gdańskiej, na które przyjechali Koledzy z okolic Elbląga, Słupska i Gdańska. Ilość członków oscylowała około 96 osób.

 

Po śmierci przewodniczącego – Henryka Czajkowskiego Zarząd Sekcji ukonstytuował się następująco: przewodniczący – Michał Wińcza, wiceprzewodniczący – Tomasz Kozak, sekretarz – Marek Szweda, członkowie zarządu – Jerzy Misiak i Franciszek Piotrowski.

 

11.02.2002 roku nowym Prezesem Zarządu Sekcji został wybrany Michał Wińcza, dodatkowo w skład Zarządu weszli Franciszek Piotrowski, Tomasz Kozak, Jacek Skoracki i Marek Szweda. W tym czasie, w związku z rozdrobnieniem firm pracujących w branży spawalniczej a jednocześnie rozproszeniu dużych grup spawalników problemem stała się m.in. ewidencja członków i utrudniona została działalność merytoryczna Sekcji. Efektem tego było ustalenie ilości członków na poziomie 35 osób.

 

W 2003 roku nastąpiła reorganizacja struktury Oddziału SIMP w Gdańsku w wyniku czego powołane zostało Koło Spawalników (nr 1).

 

Kolejne lata to powolny wzrost członków zwyczajnych Koła Spawalników, regularne spotkania na Politechnice Gdańskiej oraz w zakładach przemysłowych Trójmiasta, jak również rozszerzanie zakresu działalności dzięki pozyskiwaniu członków wspierających.

 

Na kadencję 2010-2014 wybrani zostali: Michał Wińcza – Prezes Zarządu, Tomasz Kozak – Wiceprezes Zarządu, Jacek Walczak – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Waszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Jacek Skoracki – Członek Zarządu, Marek Szweda – Sekretarz/Skarbnik.

 

Działalność Koła Spawalników obejmowała  wyjazdy szkoleniowe m.in. na Targi Schweissen & Schneiden do Niemiec oraz do fabryk materiałów i urządzeń spawalniczych, które cieszyły się wysoką frekwencją.

 

W 2013 roku Koło było współorganizatorem 55 Naukowo Technicznej Konferencji Spawalniczej pod hasłem: Spawalnictwo w trzech żywiołach. Ziemia-Woda-Powietrze. Ilość członków zwyczajnych sukcesywnie się zwiększała i wyniosła 71 osób a jako członkowie wspierający w Kole Spawalników działało 9 firm.

 

Od 2014 na Władze Koła Spawalników zostali wybrani: Prezes Zarządu – Włodzimierz Jacek Walczak, Wiceprezes Zarządu – Jerzy Łabanowski, Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Waszkiewicz, Członkowie Zarządu – Tomasz Kozak, Jacek Skoracki, Norbert Olczykowski, Arkadiusz Gniazdowski, Konrad Matolicz, Sekretarz/Skarbnik – Marek Szweda. Koło Spawalników kontynuowało działalność szkoleniową m.in. organizując wyjazdowe seminaria w Czechach, Bielawie oraz liczne seminaria szkoleniowe na terenie Trójmiasta. Jednocześnie rosła liczba członków Koła – pod koniec 2015 roku zgłoszonych było 89 członków zwyczajnych i 12 firm – członków wspierających. Zostało to również zauważone przez Władze Oddziału – w 2015 roku Prezes Oddziału Jerzy Stawarz wręczył list gratulacyjny dla Koła Spawalników “za aktywną działalność koła oraz pozyskiwanie nowych i młodych członków SIMP”.

 

W 2016 roku Honorowym Prezesem Koła Spawalników został Michał Wińcza. Kontynuowano organizację spotkań szkoleniowych, w tym wyjazdowych – w 2016 roku do Austrii i w 2017 roku do Wrocławia i Drezna. Ilość członków Koła wzrosła do 111 osób.

 

 

Historię Koła Spawalników przy Oddziale SIMP w Gdańsku wciąż opracowujemy – wszystkich, którzy chcą udzielić informacji, przekazać kopie dokumentów lub w inny sposób wspomóc tworzenie zapisów działalności Koła Spawalników prosimy o kontakt!

 

Opracowała: dr inż. Aleksandra Świerczyńska