W dniu 8.12.2018 roku w trakcie obrad XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie kol. Jan Plewniak otrzymał godność Członka Honorowego SIMP.

Kol. dr inż. Jan PLEWNIAK to długoletni zasłużony pracownik Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawnego Wydziału Budowy Maszyn) Politechniki Częstochowskiej, długoletni Kierownik Zakładu Spawalnictwa. Przez kilkadziesiąt już lat jest bardzo zaangażowany zarówno w pracę naukową i dydaktyczną, a obecnie w działalność w ramach SIMP. Ważnym wydarzeniem zarówno dla kol. Jana Plewniaka, jak również dla całego naszego Oddziału SIMP w Częstochowie było powołanie Częstochowskiego Oddziału Sekcji Spawalniczej SIMP. W zebraniu inauguracyjnym 11 lipca 1972 roku wzięło udział około 40 członków nowo powstałej Sekcji rekrutujących się z kilkunastu zakładów przemysłowych Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego, interesujących się zagadnieniami spawalniczymi, jak również pracowników Zakładu Spawalnictwa, wchodzącego wówczas w skład Instytutu Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej. Kol Jan Plewniak, jako jeden z aktywnych współorganizatorów tego wydarzenia, wszedł w skład powołanego wówczas pierwszego Zarządu Oddziału Sekcji Spawalniczej.

Po śmierci w 1981 roku pierwszego Przewodniczącego tej Sekcji doc. Józefa Durlika przewodnictwo częstochowskiej Sekcji Spawalniczej objął Kol. Jan Plewniak i funkcję tę sprawował przeszło 20 lat, do 2002 roku, pełniąc jednocześnie w latach 1998 – 2002 funkcję ogólnopolskiego Wiceprezesa Sekcji Spawalniczej SIMP. W 1987 roku częstochowska Sekcja otrzymała dyplom uznania SIMP za najciekawsze wdrożenie technologiczne. W uznaniu zasług dla działalności stowarzyszeniowej, w roku 2002 został wybrany na zaszczytną funkcję ogólnopolskiego Prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP, którą sprawuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Jest to rekordowy czas przewodniczenia tej sekcji w jej dotychczasowej historii. Kierowany przez Kol. Jana Plewniaka zespół naukowy stał się jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Polsce. Między innymi dzięki temu częstochowski ośrodek Sekcji Spawalniczej SIMP nieprzerwanie, z wybitnymi sukcesami kieruje ogólnopolskimi działaniami Sekcji Spawalniczej.

Częstochowska Sekcja Spawalnicza była organizatorem lub współorganizatorem blisko dwudziestu krajowych konferencji spawalniczych. W każdej z nich brało udział od 100 do 230 uczestników z kraju i zagranicy. Oprócz organizacji konferencji Sekcja była i jest organizatorem wielu seminariów, szkoleń i kursów, a także odczytów w ramach Dni Techniki Regionu Częstochowskiego, wyjazdów na krajowe bądź zagraniczne Targi i wyjazdów technicznych połączonych ze zwiedzaniem zakładów przemysłowych. Sekcja wielokrotnie uzyskiwała najwyższe odznaczenia i wyróżnienia potwierdzające jej przynależność do najlepszych Sekcji SIMP w Polsce. Formy działalności Sekcji są ciągle urozmaicane i wzbogacane. Między innymi Sekcja jest członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej w Warszawie, współpracuje aktywnie z Oddziałową i Centralną Komisją Spawalniczą ZDZ w Warszawie oraz Polskim Porozumieniem Spawalników. Członkowie Sekcji prowadzą wykłady na kursach Europejskiego Inspektora Spawalniczego w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, wygłaszają referaty na konferencjach spawalniczych i Dniach Mechanika organizowanych przez ZG SIMP, biorą czynny udział w pracach badawczych w akredytowanym Laboratorium Kontroli Technicznej Zakładu Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej, a kol. Jan Plewniak jest od 1994 roku do chwili obecnej członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przegląd Spawalnictwa”.

Kol. Jan Plewniak prezentuje protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP – Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Częstochowie w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Trudną do przecenienia jest również aktywna działalność Kol. Jana Plewniaka na rzecz Częstochowskiego Oddziału SIMP. W uznaniu autorytetu, jakim cieszy się On w naszym środowisku został wybrany w 1998 roku Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Częstochowie.
Tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję pełni nieprzerwanie do 2018 roku. Kol. Jan Plewniak otrzymał najwyższe odznaczenia SIMP i NOT.
Podkreślenia wymaga również aktywna działalność Kol. Jana Plewniaka na rzecz Koła Uczelnianego SIMP działającego od lat na terenie Politechniki Częstochowskiej. Jest on niestrudzonym propagatorem działań mających na celu pozyskanie w nasze szeregi studentów i młodych pracowników nauki.
Wszystko to jednoznacznie potwierdza, że mało jest osób równie zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia SIMP zarówno w kraju, jak i w regionie częstochowskim.

Materiał w PDF: Członek Honorowy SIMP