Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem Oddziału Zachodniopomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP o przyznanie medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego dla kol. dr hab. inż. Aleksandra Lisieckiego za zasługi dla Polskiego i światowego spawalnictwa.

Materiał w formacie PDF Wniosek. Kol. dr hab. inż. Aleksander Lisiecki

 

Zachodniopomorska Sekcja                                                                                                                                                                            Szczecin 07-01-2019

Spawalnicza SIMP

 

WNIOSEK

o przyznanie „Medalu imienia inż. Stanisława Olszewskiego”

 

Zarząd Zachodniopomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP wnosi o przyznanie „Medalu imienia inż. Stanisława Olszewskiego” kol. dr hab. inż. Aleksandrowi Lisieckiemu, prof. P.Śl., z poniższym uzasadnieniem.

 1. Dane identyfikacyjne
 • Imiona nazwisko: ALEKSANDER LISIECKI
 • Miejsce pracy: Katedra Spawalnictwa, Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 1. Edukacja, stopnie naukowe  i uprawnienia  zawodowe

 

1988 – 1993 r. Technikum Mechaniczne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rudzie Śląskiej
specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

 

1993 – 1998 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologie i urządzenia spawalnicze

 

1998 r.             Uzyskanie tytułu magistra inżyniera, Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,

Specjalność: Technologie i urządzenia spawalnicze, Praca dyplomowa magisterska:

„Opracowanie kinetycznego modelu procesu absorpcji azotu w warunkach topienia łukowego” Promotor: dr inż. Andrzej Gruszczyk

 

1998 – 2001 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny, studia doktoranckie

 

2001 r.,            Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa. Praca doktorska: „Spawanie laserem diodowym blach stalowych ocynkowanych” Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. P.K. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej nr 7/24/00/01 z dnia 30-05-2001

 

2001 r.             Uzyskanie tytułu Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE oraz certyfikatu kompetencji, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 

2012 r.             Uzyskanie uprawnień do pracy w charakterze kierownika projektów badawczych, Politechnika Śląska

2017 r.             Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk technicznych. Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa. Monografia habilitacyjna: „Shaping the properties of surface layers by laser gas nitriding of titanium alloy with HPDDL laser”

Recenzenci:    prof. dr hab. inż. Jan Kusiński, prof. dr hab. inż. Jan Szajnar, dr hab. inż. Leszek Małdziński, prof. P.P.

 

 1. Doświadczenie zawodowe

3.1. Przebieg pracy zawodowej:

01.10. 1998 – 31.10.1998 r. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Spawalnictwa: Asystent

 

01.11.1998 – 30.06.2001 r.   Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Spawalnictwa: Doktorant / asystent

 

01.07.2001 – 31.07.2001 r.    Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Spawalnictwa: Asystent

 

01.08.2001 – 31.12.2018r.     Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Spawalnictwa: Adiunkt

 

01.01.2019r.                           Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Spawalnictwa: Profesor PŚl.

 

3.2. Staże naukowe i przemysłowe

 

19.01.1999 – 26.03.1999 r.   University of Warwick, Warwick Manufacturing Group, UK, staż naukowy związany z realizacją pracy doktorskiej

 

11.05.1999 – 28.05.1999 r.   University of Warwick, Warwick Manufacturing Group, UK, staż naukowy związany z realizacją pracy doktorskiej

 

01.04.2013 – 30.09.2013 r.   SILINGEN Polska, staż przemysłowy w ramach projektu „EKO-STAŻ”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1/POKL/8.2.1/2011)

 

01.10.2013-30.04.2014 r.    SILINGEN Polska, staż przemysłowy w ramach projektu „Transfer wiedzy i praktyki”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

              3.3. Działalność dydaktyczna

Prof. Aleksander Lisiecki po ukończeniu studiów magisterskich został zatrudniony w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej na stanowisku asystenta, a po obronie pracy doktorskiej na stanowisku adiunkta. Już od pierwszego roku pracy naukowo-dydaktycznej uczestniczył w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych oraz projektowych. Był też opiekunem prac magisterskich i przejściowych. Obecnie prowadzi lub prowadził zajęcia na I i II stopniu studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, jak również zajęcia na studiach podyplomowych. W latach 2002-2010 był promotorem 20 prac dyplomowych inżynierskich. W latach 2011-2018 był opiekunem 51 projektów inżynierskich. W latach 2002-2016 był promotorem 65 prac dyplomowych magisterskich. W latach 2001-2016 był opiekunem 16 prac dyplomowych magisterskich. W latach 2016-2018 był promotorem 5 prac dyplomowych na studiach podyplomowych. W latach 2001-2018 był opiekunem 64 prac przejściowych.

Opracował materiały dydaktyczne i prowadził autorskie wykłady z następujących przedmiotów w języku polskim:

– Optyka i fizyka laserów.

– Technologie laserowe.

– Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji spawalniczej.

– Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych i odlewniczych.

– Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych.

Opracował materiały dydaktyczne i prowadził autorskie wykłady z następujących przedmiotów w języku angielskim:

– Optics and Physics of Lasers (specjalizajca AC4), 15h, semestr letni 2015.

– Bonding Technologies (specjalizacja MB8), 6h, semestr zimowy 2016/2017.

Prof. Lisiecki prowadził / prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

3.3.1. Wykłady z przedmiotów:

– Spawalnictwo.

– Technologia zgrzewania.

– Technologia zgrzewania i lutowania.

– Technologia napawania.

3.3.2. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

– Spawalnictwo i łączenie materiałów.

– Spawalnictwo ogólne.

– Techniki wytwarzania.

– Urządzenia spawalnicze.

– Technologia spawania.

– Technologia lutowania.

– Optyka i fizyka laserów.

– Technologie laserowe.

3.3.3. Zajęcia projektowe z przedmiotów:

– Projekt z robotyzacji produkcji spawalniczej.

– Projekt inżynierski.

3.3.4. Ćwiczenia tablicowe z przedmiotu „podstawy projektowania konstrukcji spawanych i zgrzewanych”.

3.3.5. Zajęcia praktyczne (laboratoryjne) dla uczniów klas maturalnych p.t.:  „Zastosowanie wiązki laserowej w procesach spawalniczych” (grudzień 2009r, styczeń 2010r.).

3.3.6. Zajęcia w indywidualnym toku studiów w ramach projektu ERASMUS dla jednego studenta z Francji z przedmiotu „Fundamentals of welding”, semestr letni 2015r. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz projektowych (łącznie 45h w semestrze letnim).

3.3.7. Zajęcia w formie wykładu i laboratorium z grupą studentów z Meksyku na temat „Modern welding technologies”, 15.06.2015 (4h).

3.3.8. W ramach szkoły letniej programu ERASMUS+ w okresie 01.06.-31.08.2018 był opiekunem dyplomanta z Węgier z University of Miskolc, który pod jego kierunkiem realizował badania do pracy magisterskiej w zakresie spawania laserowego blach ze stali o wysokiej wytrzymałości.

3.3.9. Obecnie jest opiekunem, a po wszczęciu przewodów doktorskich promotorem, dwóch doktorantów. Jeden z doktorantów uczestniczy w programie „doktoraty wdrożeniowe”, a drugi w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich “Symulacje w Inżynierii” w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

 

 1. Ważniejsze dokonania naukowe i inżynierskie:

 

4.1. Monografia habilitacyjna jako podsumowanie wieloletnich badań zawiera obszerne, oryginalne i niezwykle unikalne wyniki badań własnych w zakresie zastosowania wiązki lasera HPDDL w procesie azotowania warstw wierzchnich tytanu oraz stopu tytanu Ti6Al4V

Aleksander Lisiecki, 30.11.2016, „Shaping the properties of surface layers by laser gas nitriding of titanium alloy with HPDDL laser”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-7880-423-

 

4.2. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami i w ramach tego powstały następujące osiągnięcia:

 

4.2.1. Wdrożenie technologii cięcia i spawania laserowego 3D (NB/58/RMT5/2013/501), 2013r., Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Organizacyjno – Technicznego PROMONT, Świebodzice, kierownik.

4.2.2. Wdrożenie technologii napawania rozjazdów kolejowych (NB/66/RMT5/2013/501), 2013r., SOCAR, Żarki Letnisko, kierownik.

4.2.3. Wdrożenie technologii produkcji dźwignika do obsługi jachtów (NB/RMT52013/501), 2013r., ASCO, Toruń, kierownik.

4.2.4. Wdrożenie wielofunkcyjnego, automatycznego systemu kontroli jakości złączy spawanych w przedsiębiorstwie ASCO (NB/144/RMT/2013), 2013-2014r., Flying Fish, Kraków / ASCO, Toruń, kierownik.

4.2.5. Wdrożenie technologii produkcji wyrobów z zastosowaniem wysokowydajnych technik spawalniczych wraz z monitoringiem systemu jakości (NB/145/RMT/2013), 2013-2014r., Flying Fish, Kraków / ASCO, Toruń, kierownik.

4.2.6. Wdrożenie technologii zautomatyzowanego cięcia laserowego detali metalowych z zastosowaniem dużych prędkości cięcia (NB/21/RMT/2014), 2013-2014r., Przedsiębiorstwo VONART, Wrocław, kierownik.

4.2.7. Wdrożenie technologii spawania niskoenergetycznego GMA złączy obręczy i uchwytów koła tarczowego (NB-25/RMT-5/2014), 2014r., Polkar Warmia, Młynary, kierownik.

4.2.8. Wdrożenie wysokowydajnego spawania zrobotyzowanego w produkcji prototypowego urządzenia do układania rurociągów podwodnych (NB-/146/RMT-5/2014), 2014r., Vlassenroot Polska / FST NOT, Gliwice, kierownik.

4.2.9. Wdrożenie technologii cięcia termicznego zapewniającej wysoką jakość i dokładność cięcia detali „burn to shape” przeznaczonych do spawania zrobotyzowanego (NB/147/RMT5/2014), 2014r., FIRMUS, Olkusz, kierownik.

4.2.10. Wdrożenie technologii spawania hybrydowego stali o wysokiej wytrzymałości (NB/174/RMT5/2014), 2014r., PROGRESJA, Mysłowice, kierownik.

4.2.11. Opracowanie technologii precyzyjnego i wysokowydajnego cięcia laserowego detali metalowych w małym zakresie grubości (NB/193/RMT5/2014), 2014r., CASMET-SYSTEM, Głosków, kierownik.

4.2.12. Opracowanie kriogenicznej technologii laserowego hybrydowego wytwarzania warstw wierzchnich nanostrukturalnych (NB/184/RMT5/2015), 2015r., PROGRESJA, Mysłowice, kierownik.

4.2.13. Badania i analizy technologii zrobotyzowanego spawania GMA konstrukcji niskoemisyjnych kotłów energetycznych (10/050/NB_15/0016), 2015-2016r., PPH TEKLA, Strumień, kierownik.

4.2.14. Badania własności prętów żebrowych i lin nowej generacji o wysokiej wytrzymałości przeznaczonych do wzmacniania konstrukcji żelbetowych (10/050/NB_16/0025), 2016r., SBN Runowo, Runowo Krajeńskie, kierownik.

4.2.15. Praca usługowo-badawcza pt.: „Udostępnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania kriogenicznej technologii hybrydowej wytwarzania warstw wierzchnich nanostrukturalnych o zwiększonych parametrach eksploatacyjnych” (10/050/U_16/0024), 2016r. (planowane zakończenie listopad 2018r.), PROGRESJA, Katowice, kierownik.

4.2.16. Praca usługowo-badawcza pt.: „Udostępnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania technologii formowania 3D detali poprzez Miejscowe Swobodne Stapianie Laserowe Eco-Materiału Metalowego” (U/690/RMT5/2017/501), 2017r. (planowane zakończenie grudzień 2020r.), PROGRESJA, Katowice, kierownik.

4.2.17. Praca naukowo-badawcza pt.: „Badania prototypu urządzenia do automatycznego wkręcania i dozowania środka zabezpieczającego wkręty” (NB-38/RMT-5/2017), 2017r., Borkomet, Szczekociny, kierownik.

4.2.18. Praca usługowo-badawcza pt.: „Badania technologii cięcia laserowego” (U-688/RMT-5/2017), 2017r., Bumet, Kłobuck, kierownik.

4.2.19. Praca usługowo-badawcza pt.: „Badania technologii cięcia i obróbki ubytkowej w procesie produkcji innowacyjnych form ze specjalną wkładką kompensacyjną” (NB-83/RMT-5/2017), 2017r., Kronoplast, Kłobuck, kierownik.

4.2.20. Praca naukowo-badawcza pt.: „Analiza nieustalonego przepływu ciepła na podstawie badań dyfuzyjności cieplnej wybranych materiałów inżynierskich” (10/050/NB_17/0038), 2017r., Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, kierownik.

4.2.21. Praca naukowo-badawcza pt.: „Badania technologii spawania laserowego i hybrydowego” (NB-275/RMT-5/2018), 2018r., Galmet, Głubczyce, kierownik.

 

4.3. Udział w projektach celowych, badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa

 

4.3.1. Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania niskoenergetycznego. WND-POIG.04.04.00-24-024/13, „BUMET” HENRYK BUGAJ – SPÓŁKA JAWNA Kłobuck. Projekt inwestycyjny „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PARP. Koordynator naukowy projektu.

4.3.2. Technologia produkcji kół tarczowych jezdnych i napędowych złożonych z pocienianych tarcz oraz obręczy zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości. WND-POIG.04.04.00-28-019/13, „POLKAR WARMIA” Sp. z o.o. Młynary. Projekt inwestycyjny „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PARP. Koordynator naukowy projektu.

4.3.3. Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów palet metalowych w firmie Arcom. WND-POIG.04.04.00-12-018/13, Arcom Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba Rzezawa. Projekt inwestycyjny „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PARP. Konsultant.

4.3.4. Kształtowanie struktury i tekstury stali gatunkowych poprzez procesy odkształcania na zimno w cięciu poprzecznym. WND-POIG.04.04.00-32-004/13, VAN HEYGHEN STAL POLSKA Sp. z o.o. Warszawa. Projekt inwestycyjny „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PARP. Konsultant.

4.3.5. Opracowania technologii spawania laserowego i hybrydowego wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych z wysoką granicą plastyczności S960QL. WDB/24/0017/14, Progresja Sp. z o.o., Mysłowice. Wsparcie w ramach dużego bonu na innowacje PARP. Konsultant.

4.3.6. Innowacyjna technologia wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń składanych do transportu drogowego. POIG.04.03.00-00-A08/12, PUT FIRMUS Sp. z o.o. Olkusz. Projekt inwestycyjny „Kredyt Technologiczny” PARP. Konsultant.

4.3.7. Technologia wytwarzania cienkościennych konstrukcji przestrzennych dedykowana do termicznego formowania szyb samochodowych. POIG.04.03. 00-00-A07/12, ZUP CERTUS Sp. z o.o. Olkusz. Projekt inwestycyjny „Kredyt Technologiczny” PARP. Konsultant.

4.3.8. Wdrożenie wynalazku – technologii produkcji konstrukcji z profili stalowych, zwłaszcza belek dwuteowych. POIG.04.06.00-24-004/12, RIMSA plus Sp. z o.o. Piekary Śląskie. Projekt inwestycyjny „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” PARP. Konsultant.

4.3.9. Opracowanie kriogenicznej technologii laserowego hybrydowego wytwarzania warstw wierzchnich nanostrukturalnych. Progresja Sp. z o.o., Mysłowice. Wsparcie w ramach dużego bonu na innowacje PARP. Konsultant.

 

4.4. Inne ważniejsze osiągnięcia

4.4.1. Ekspertyzy i opinie:

 

4.4.1.1. A. Lisiecki, 2001r., Opinia o urządzeniu produkcji firmy Universal Laser Systems typu UL OEM. Zleceniodawca: Printy Poland, Bytom.

4.4.1.2. A. Lisiecki, 2003r., Opinia dot. projektu normy PrPN-EN 12074 p.t.: „Materiały dodatkowe do spawania – Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych”. Zleceniodawca: Polski Komitet Normalizacyjny.

4.4.1.3. A. Lisiecki, 2005r., Ekspertyza dot. jakości działania przecinarki do cięcia termicznego Szafir BL2-3000 zainstalowanej w przedsiębiorstwie NOWEX. Zleceniodawca: Sąd Okręgowy w Legnicy.

4.4.1.4. A. Lisiecki, 2005r., Ekspertyza p.t.: Analiza mechanizmów zużycia elementów układu otwierania spadochronu zapasowego typu SZ – 60. Zleceniodawca: Jan Isielenis, Aeroklub Gliwice.

4.4.1.5. A. Lisiecki, 2012r., Ekspertyza nt. „Oceny wpływu sposobu obciążenia na wytrzymałości zawias jednoosiowych przeznaczonych do drzwi szklanych montowanych w saunach”. Zleceniodawca: MEGIW, Gliwice.

4.4.1.6. A. Lisiecki, 2013/2014r., Ekspertyza dot. jakości działania przecinarki numerycznej do cięcia ZINSER 4025/CNC4010/ z głowicą obrotową i urządzeniem plazmowym HYPERTHERM HPR 260XD. Zleceniodawca: AKPIL, Pilzno.

4.4.1.7. A. Lisiecki, 2013r., Ekspertyza nt. „Oceny możliwości zastosowania technologii spawania niskoenergetycznego w przedsiębiorstwie BUMET”. Zleceniodawca: Bumet, Kłobuck.

4.4.1.8. A. Lisiecki, 2014r., Opinia Rzeczoznawcy nt. „Spawania metodami 111, 121 i 135 przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych”. Zleceniodawca: Atlas Ward, Wrocław.

 

4.4.2. Opinie o innowacyjności

 

4.4.2.1. A. Lisiecki, 2011r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii wykonywania elementów ze stali żaroodpornych oraz matryc do gięcia i tłoczenia”. Zleceniodawca: Firmus, Olkusz.

4.4.2.2. A. Lisiecki, 2011r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii produkcji gniazd do form wtryskowych oraz wielkogabarytowych maszyn PET”. Zleceniodawca: Pracownia Konstrukcyjna Narzędzi Roman Ziemba, Zielonka.

4.4.2.3. A. Lisiecki, 2011r., Opinia o innowacyjności dot. „Innowacyjnej technologii spawania elementów kwasoodpornych instalacji grzewczych systemów solarnych i pomp ciepła”. Zleceniodawca: PANEK, Michałowice.

4.4.2.4. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Obrabiarki EPOC CS firmy NEWEN”. Zleceniodawca: Polok Welding, Gliwice.

4.4.2.5. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Piły tarczowej dwugłowicowej LMS-D 400 Norma”. Zleceniodawca: ALUMA POLSKA, Elbląg.

4.4.2.6. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii wytwarzania arkuszy blach i formatek z blach w kręgach o grubości do 25,0 mm”. Zleceniodawca: TESKO STEEL, Rybnik.

4.4.2.7. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii cięcia wzdłużnego blach w kręgach o grubości do 6,0 mm”. Zleceniodawca: TESKO STEEL, Rybnik.

4.4.2.8. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii wytwarzania długich, gwintowanych tulei do instalacji wydobywczych ropy i gazu”. Zleceniodawca: Borkomet, Szczekociny.

4.4.2.9. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Innowacyjnej technologii wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania”. Zleceniodawca:

HEFAL SERWIS, Wodzisław Śląski.

4.4.2.10. A. Lisiecki, 2012r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii produkcji wielkorozmiarowych kół tarczowych do maszyn rolniczych i budowlanych z zastosowaniem obręczy składanych z kilku elementów spawanych ze sobą metodą GMA oraz tarcz złożonych z kilku elementów łączonych ze sobą metodą zgrzewa zgniotowego”. Zleceniodawca: Polkar Warmia, Młynary.

4.4.2.11. A. Lisiecki, 2013r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologia wytwarzania kół tarczowych zwijanych do pojazdów specjalnego przeznaczenia”. Zleceniodawca: Polkar Warmia, Młynary.

4.4.2.12. A. Lisiecki, 2015r., Opinia dotycząca zasadności zmian w projekcie „Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania”. Zleceniodawca: HEFAL SERWIS, Wodzisław Śląski.

4.4.2.13. A. Lisiecki, 2015r., Opinia o innowacyjności dot. „Procesu produkcji elementów konstrukcyjnych sprzętu rehabilitacyjnego przy pomocy lasera światłowodowego”. Zleceniodawca: REHA-BED, czeladź.

4.4.2.14. A. Lisiecki, 2016r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie”. PROGRESJA, Katowice.

4.4.2.15. A. Lisiecki, 2016r., Opinia dotycząca zasadności zmian w projekcie „Technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie”. PROGRESJA, Katowice.

4.4.2.16. A. Lisiecki, 2016r., Opracowanie opinii o innowacyjności procesu spawania zrobotyzowanego. Zleceniodawca: GRAFIT, Sieradz.

4.4.2.17. A. Lisiecki, 2017r., Opinia o innowacyjności dot. „Technologii spawania zrobotyzowanego nowej generacji ekologicznych kotłów na paliwa stałe”. Zleceniodawca: HKS Lazar sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój.

4.4.2.18. A. Lisiecki, 2018r., Opinia o innowacyjności dot. innowacji technologicznych w procesie wytwarzania panelowych pokryć dachowych z tłoczonych arkuszy blach. Zleceniodawca: Dachy Platinium Sp. z o.o.

4.4.2.19. A. Lisiecki, 2018r., Opinia o innowacyjności dot. „Zaawansowanej i wysokowydajnej technologii wytwarzania nowej generacji urządzeń do obróbki metalu. Zleceniodawca: „SYSTEM – BAROSZ GWIMET”.

 

4.4.3. Opinie stwierdzające wdrożenie nowych technologii

 

4.4.3.1. A. Lisiecki, 2012r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia produkcji matryc do kształtowania elementów ze stali żaroodpornych (niskoseryjnych)”. Zleceniodawca: Firmus, Olkusz.

4.4.3.2. A. Lisiecki, 2013r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń składanych do transportu drogowego”. Zleceniodawca: Firmus, Olkusz.

4.4.3.3. A. Lisiecki, 2014r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia wytwarzania długich, gwintowanych tulei do instalacji wydobywczych ropy i gazu”. Zleceniodawca: Borkomet, Szczekociny.

4.4.3.4. A. Lisiecki, 2014r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia wytwarzania kół tarczowych zwijanych do pojazdów specjalnego przeznaczenia”. Zleceniodawca: Polkar Warmia, Młynary.

4.4.5.5. A. Lisiecki, 2014r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia wytwarzania arkuszy blach i formatek z blach w kręgach o grubości do 25,0 mm”. Zleceniodawca: TESKO STEEL, Rybnik.

4.4.3.6. A. Lisiecki, 2015r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Nowa i innowacyjna technologia przemysłowej produkcji wyrobów z zastosowaniem wysokowydajnych technik spawalniczych wraz z unikalnym monitoringiem systemu jakości”. Zleceniodawca: ASCO, Toruń.

4.4.3.7. A. Lisiecki, 2015r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Wdrożenie wynalazku kształtowania struktury i tekstury stali gatunkowych poprzez procesy odkształcania na zimno w cięciu poprzecznym”. Zleceniodawca: Van Heyghen Stal Polska, Stargard Szczeciński.

4.4.3.8. A. Lisiecki, 2015r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania niskoenergetycznego”. Zleceniodawca: Bumet, Kłobuck.

4.4.3.9. A. Lisiecki, 2017r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Procesu produkcji elementów konstrukcyjnych sprzętu rehabilitacyjnego przy pomocy lasera światłowodowego”. Zleceniodawca: Rha-Bed, Czeladź.

4.4.3.10. A. Lisiecki, 2017r., Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii: „Technologia wysokowydajnego spawania zrobotyzowanego GMA”, Atrium, Siemianowice Śląskie.

4.4.3.11. A. Lisiecki, 2017r.,  Opinia potwierdzającej wdrożenie innowacji w procesie spawania zrobotyzowanego ekologicznych kotłów na paliwa stałe. Zleceniodawca: HKS Lazar sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój.

 

4.4.4. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 

4.4.4.1. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2003, Gliwice, sekretarz komitetu organizacyjnego.

4.4.4.2. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2012, Byczyna, członek komitetu organizacyjnego.

4.4.4.3. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2013, Brenna, członek komitetu organizacyjnego.

4.4.4.4. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2014, Brenna, członek komitetu organizacyjnego.

4.4.4.5. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2015, Istebna, członek komitetu organizacyjnego.

4.4.4.6. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2016, Istebna, członek komitetu organizacyjnego.

4.4.4.7. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2017, Istebna, członek komitetu organizacyjnego i naukowego.

4.4.4.8. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, 2018, Brenna, członek komitetu organizacyjnego i naukowego.

4.4.4.9. SBO – Krajowa Konferencja Nowych Rozwiązań dla Motoryzacji, 2015, Karpacz, prowadzący sesję plakatową.

4.4.4.10. SBO – Krajowa Konferencja Nowych Rozwiązań dla Motoryzacji, 2016, Krynica Zdrój, prowadzący sesję plakatową, plenarną oraz moderator panelu dyskusyjnego.

4.4.4.11. Krajowa Konferencja „Spawanie i Jakość”, 08.06.2018, Katowice, członek komitetu organizacyjnego, prowadzący sesję plenarną oraz moderator panelu dyskusyjnego.

 

4.4.5. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 

4.4.5.1. American Journal of Mechanics and Applications, od 2013r.- nadal, członek rady naukowej (Editorial Board) oraz recenzent.

4.4.5.2. International Journal of Mechanical Engineering and Applications, 2014 – 2015 r., członek zespołu recenzentów (Peer Reviewers).

4.4.5.3. Członek Rady Naukowej czasopisma „Stal Metale Technologie”, od 2017 – nadal.

4.4.5.4. Coatings Special Issue: Tribology and Surface Engineering Special Issue Editor: Professor Dr. Aleksander Lisiecki, marzec-listopad 2018r.

4.4.6. Patenty

 

4.4.6.1. A. Klimpel, A. Lisiecki, 2009r., „Sposób wytwarzania warstwy wierzchniej o wysokiej twardości na wyrobach z tytanu i jego stopach”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na wykonaniu prób technologicznych oraz badani warstw wierzchnich.

4.4.6.2. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, T. Kik, 2010r., „Sposób napawania laserowego z regulacją składu chemicznego napoiny”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na wykonaniu prób technologicznych oraz badaniu warstw wierzchnich.

4.4.6.3. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2010r., „Sposób napawania laserowego warstwy gradientowej”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na wykonaniu prób technologicznych oraz badaniu warstw wierzchnich.

4.4.6.4. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2011r., „Układ podawania proszku w procesie napawania laserowego”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na testowaniu układu podawania proszku.

4.4.6.5. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2012r., „Sposób lutospawania laserowego złącza folia-rurka miedzianego absorbera kolektorów słonecznych”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na wykonaniu prób technologicznych oraz badaniu złączy próbnych.

4.4.6.6. A. Lisiecki, B. Rosiek. D. Szega, 2014r., „Sposób inicjowania procesu cięcia laserowego”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na opracowaniu koncepcji patentu, wykonaniu prób technologicznych oraz badaniu jakości cięcia, jak i opracowaniu opisu patentowego.

4.4.6.7. D. Janicki, T. Tański, K. Labisz, A. Lisiecki, 2015r., „Zintegrowany system ochrony obszaru jeziorka ciekłego metalu oraz podawania proszku w jednostopniowym procesie stopowania laserowego podłoża z magnezu oraz stopów magnezu”, Polska, UP RP. Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na testowaniu systemu.

4.4.6.8. R. Burdzik, A. Grajcar, W. Kozubel., A. Lisiecki, 2016r., „Sposób zgrzewania obręczy kół tarczowych”, Polska, UP RP.

4.4.6.9. A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka, Van Heyghen Henri Marie Pierre, 2016r., „Sposób walcowania  na zimno taśm stalowych w procesie rozwijania i cięcia kręgów”, Polska, UP RP.

4.4.6.10. D.Ślizak, G.Waląg, A.Lisiecki, R.Brdzik, T.Węgrzyn, 2018r., „Sposób wytwarzania lub uszlachetniania warstw odpornych na zużycie”, Polska, UP RP.

 

4.4.7. Zgłoszenia patentowe międzynarodowe:

 

 1. Burdzik, A. Lisiecki, W. Kolebski, T. Węgrzyn, Jean Charles Wibo, zgłoszenie patentowe w europejskiej procedurze EPO. VLP applic. epo 1/2014, The method of butt joints laser welding.

 

4.4.8. Zgłoszenia patentowe krajowe:

 

4.4.8.1. A. Lisiecki, D. Janicki, J. Cebo, M. Barczyk, P-399826, 2012 r., Sposób wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń zwłaszcza maszyn rolniczych składanych do transportu drogowego. Rozwiązanie skomercjalizowane prze Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i wdrożone w PUT FIRMUS, Olkusz.

4.4.8.2. A. Lisiecki, D. Janicki, T. Spyra, M. Paś, P-399825, 2012 r., Sposób wytwarzania cienkościennych konstrukcji przestrzennych zwłaszcza ram do termicznego formowania szyb. Rozwiązanie skomercjalizowane prze Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i wdrożone w ZUP CERTUS, Olkusz.

4.4.8.3. A. Lisiecki, B. Rosiek, D. Haładyn, P-400133, 2012 r., Sposób wytwarzania części konstrukcji z profili stalowych, zwłaszcza belek dwuteowych. Rozwiązanie wdrożone w RIMSA Plus, Piekary Śląskie.

4.4.8.4. H. Bugaj, A. Lisiecki, K. Nocoń, P-403787, 2013r., Sposób spawania łukowego złączy ze stali niestopowej oraz nierdzewnej elektrodą stapiającą się w osłonie gazowej. Rozwiązanie wdrożone w BUMET, Kłobuck.

4.4.8.5. A. Lisiecki, G. Kowalczyk, T. Pietrasik, P-403804, 2013r., Sposób hartowania matryc do granulowania i brykietowania. Rozwiązanie wdrożone w PROTECHNIKA, Strzyżew.

4.4.8.6. A. Lisiecki, W. Malada, A. Wilk, R. Zięba, P-403838, 2013r., Sposób wytwarzania części palet, zwłaszcza palet na opony osobowe.  Rozwiązanie wdrożone w ARCOM, Rzezawa.

4.4.8.7. A. Lisiecki, W. Malada, A. Wilk, R. Zięba, P-403836, 2013r., Sposób wytwarzania nóg palet, zwłaszcza palet na opony. Rozwiązanie wdrożone w ARCOM, Rzezawa.

4.4.8.8. D. Janicki, T. Tański, K. Labisz, W. Pakieła, A. Lisiecki, P-405550, 2013r., Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów aluminium cząstkami ceramicznymi. Politechnika Śląska.

4.4.8.9. R. Burdzik, A. Grajcar, D. Janicki, D. Konieczny, A. Lisiecki, P-407119, 2014 r., Sposób cięcia laserowego blach. Vonart, Wrocław.

4.4.8.10. D. Ślizak, G. Waląg, A. Lisiecki, R. Burdzik, T. Węgrzyn, P-408543, 2014 r., Sposób wytwarzania lub uszlachetniania warstw odpornych na zużycie. Rozwiązanie wdrożone w Progresja, Katowice.

4.4.8.11. A. Lisiecki, G. Waląg, D. Ślizak, P-409486, 2014r., Sposób wytwarzania warstw wierzchnich nanostrukturalnych. Rozwiązanie wdrożone w Progresja, Katowice.

4.4.8.12. M. Barczyk, R. Burdzik, A. Lisiecki, T. Węgrzyn, 2015r., P-411995, Sposób cięcia laserowego arkuszy blach. Rozwiązanie wdrożone w Firmus, Olkusz.

4.4.8.13. B. Nowowiejski, R. Burdzik, A. Kurc-Lisiecka, A. Grajcar, A. Lisiecki, 2016r., P-418213, Sposób szlifowania drutów stalowych. Rozwiązanie wdrażane w SBN Runowo.

4.4.8.14. B. Nowowiejski, A. Grajcar, A. Kurc-Lisiecka, R. Burdzik, A. Lisiecki, 2016r., Zgłoszenie patentowe P-418231, Sposób wytwarzania drutów. Rozwiązanie wdrażane w SBN Runowo.

4.4.8.15. H.Bugaj, A.Lisiecki, K. Nocoń, S.Januszka, A.Kurc-Lisiecka, R.Burdzik, 2017r., Zgłoszenie patentowe P. 421380, Sposób cięcia laserowego blach z aluminium i stopów aluminium.

4.4.8.16. W.Górnik, A.Lisiecki, M.Paś, A.Kurc-Lisiecka, , R.Burdzik, 2017r., Zgłoszenie patentowe P.421433, Sposób cięcia plazmowego blach ze stali niestopowej.

4.4.8.17. W. Kozubel, A.Lisiecki, R.Burdzik, A.Kurc-Lisiecka, 2017r., Zgłoszenie patentowe P. 421293, Sposób spawania laserowego powierzchni czołowych blach, zwłaszcza zwijki.

4.4.8.18. A.Lisiecki, 2017r., Wzór użytkowy W.126637, „Panel elewacyjny”. Umowa dot. komercjalizacji i wdrożenia (CITT Pol. Śl. 2017r.,) przez POLONICA D.COM. Sp. z o.o. S.K.A., ul. Ściegiennego 268, 25-116 Kielce.

 

 

 

 

4.4.9. Inne osiągnięcia

4.4.9.1. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy Sitech, Technika siedzeń VW z zakresu technologii spawania laserowego, Polkowice, 17-18.08.2015r. Na zlecenie Śląskiego Centrum Szkoleniowego.

4.4.9.2. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy Bumet z zakresu technologii spawania niskoenergetycznego GMA, Kłobuck, marzec 2013r. oraz wrzesień 2015r. Na zlecenie firmy Bumet.

4.4.9.3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy Sitech, Technika siedzeń VW z zakresu technologii spawania laserowego, Polkowice, 17-18.08.2015r. Na zlecenie Śląskiego Centrum Szkoleniowego.

4.4.9.4. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy Kirchhoff Automotive z zakresu spawania laserowego, Mielec, maj 2017r., Na zlecenie TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

4.4.9.5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy Kirchhoff Automotive z zakresu spawania laserowego, Mielec, wrzesień 2017r., Na zlecenie TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 

 1. Działalność społeczna:

5.1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział Gliwice, od 2012r., członek sekcji spawalniczej SIMP.

5.2. Polskie Towarzystwo Spawalnicze PTS, od 2012r., członek.

5.3. Rejestr Inżynierów Spawalników Polskich Polskiej Izby Spawalniczej, od 2013r., członek.

 

 1. Publikacja, wygłoszone referaty

6.1. Monografie i prace zbiorowe:

6.1.1. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka: „Spawanie laserowe blach ze stali o wysokiej wytrzymałości”, w pracy zbiorowej pt. „Współczesne zagadnienia inżynierii, transportu, ekonomii i zarządzania” pod redakcją Renaty Walczak i Bożeny Sztuckiej-Lasoty, ISBN 978-83-945627-1-7, Wydawnictwo Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 2018, str.96-102.

6.1.2. A.Kurc-Lisiecka, A.Lisiecki: „Zarządzanie jakością spawania hybrydowego”, w pracy zbiorowej pt. „Współczesne zagadnienia inżynierii, transportu, ekonomii i zarządzania” pod redakcją Renaty Walczak i Bożeny Sztuckiej-Lasoty, ISBN 978-83-945627-1-7, Wydawnictwo Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 2018, str.85-95.

6.1.3. A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki: „Optymalizacja procesu spawania”, w pracy zbiorowej pt. „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne” część VII pod redakcją Jędrzeja Nyćkowiaka i Jacka Leśny, ISBN 978-83-66139-65-7, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, str.80-87. .

6.1.4. A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki: „Ocena jakości złączy doczołowych ze stali dupleks spawanych laserem dyskowym”, w pracy zbiorowej pt. „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne” część VII pod redakcją Jędrzeja Nyćkowiaka i Jacka Leśny, ISBN 978-83-66139-65-7, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, str.88-95.

6.1.5. A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki, 2015r., Praktyczne aspekty logistyki produkcji na przykładzie zrobotyzowanych procesów spawalniczych, rozdział w pracy zbiorowej p.t. „Aspekty logistyczne w biznesie” pod redakcją Krystyny Kowalskiej i Pawła Sobczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza, str. 137-171.

 

6.2. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

6.2.1. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, September 1, 2004r., The influence of the shielding gas on the properties of a laser-melted surface austenitic stainless steel. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture Vol. 218, Iss. 9, p. 1137-1144.

6.2.2. L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2004r., Application of high power diode laser (HPDL) for alloying of X40CRMOV5-1 steel surface layer by tungsten carbides. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 155-156, p. 1956-1963.

6.2.3. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, A. Lisiecki, D. Janicki, 2005r., The study of properties of Ni-WC wires surfaced deposits. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, P. 1046-1055.

6.2.4. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, A. Lisiecki, D. Janicki, 2005r., The study of properties of Ni-W2C and Co-W2C powders thermal sprayed deposits. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, p. 1068-1073.

6.2.5. L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2005r., Comparison of the structures of the hot-work tool steels laser modified surface layers. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, p. 1014-1024.

6.2.6. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, D. Janicki, A. Lisiecki, 2005r., Abrasion resistance of GMA metal cored wires surfaced deposits. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, p. 1056-1061.

6.2.7. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, A. Lisiecki, D. Janicki, 2006r., The study of the technology of laser and plasma surfacing of engine valves face made of X40CrSiMo10-2 steel using cobalt-based powders. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 175, no. 1-3, p. 251-256.

6.2.8. J. Kusiński, S. Kac, A. Kopia, A. Radziszewska, M. Rozmus-Górnikowska, B. Major, L. Major, J. Marczak, A. Lisiecki, 2012r., Laser modification of the materials surface layer – a review paper, Bulletin of The Polish Academy of Science, Technical Science, Vol. 60, no. 4, p. 711-728.

6.2.9. A. Lisiecki, 2014r., Welding of thermomechanically rolled fine-grain steel by different types of lasers. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59 (4), p. 1625-1631.

6.2.10. R. Burdzik, T. Węgrzyn, Ł. Konieczny, A. Lisiecki, 2014r., Research on influence of fatigue metal damage of the inner race of bearing on vibration in different frequencies. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59 (4), p. 1275-1281.

6.2.11. R. Burdzik, Ł. Konieczny, Z. Stanik, P. Folęga, A. Lisiecki, 2014r., Analysis of impact of chosen parameters on the wear of camshaft. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59 (3), p. 957-963.

6.2.12. A. Lisiecki, 2015r., Titanium matrix composite Ti/TiN produced by diode laser gas nitriding. Metals, Vol. 5 (1), p. 54-69.

6.2.13. A. Lisiecki, 2015r., Welding of thermomechanically rolled steel by Yb:YG disk laser. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 4, p. 2851-2859.

6.2.14. A. Lisiecki, R. Burdzik, G. Siwiec, Ł. Konieczny, J. Warczek, P. Folęga, B. Oleksiak, 2015r., Disk laser welding of car body zinc coated steel sheets. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 4, p. 2914-2922.

6.2.15. A. Lisiecki, 2016r., Effect of heat input during disk laser bead-on-plate welding of thermomechanically rolled steel on penetration characteristics and porosity formation in the weld metal. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No 1, p. 93-102.

6.2.16. A. Lisiecki, J. Piwnik, 2016r., Tribological characteristic of titanium alloy surface layers produced by diode laser gas nitriding. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No 2, p. 543-552.

6.2.17. R. Burdzik, A. Lisiecki, J. Warczek, Ł. Konieczny, P. Folęga, A. Szkliniarz, G. Siwiec, 2016r., Research on vibration properties of copper-titanium alloys. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No 1, p. 315-322.

6.2.18. A. Lisiecki, 2016r., Comparison of titanium metal matrix composite surface layers produced during laser gas nitriding of Ti6Al4V alloy by different types of lasers. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No 4.

6.2.19. A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka, Erosion wear resistance of Titanium Matrix Composite Ti/TiN produced by diode laser gas nitriding. Materiali in Tehnologije, 1/2017.

6.2.20. A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki, Laser welding of new grade of advanced high strength steel Domex 960. Materiali in Tehnologije, 2/2017.

6.2.21. A. Lisiecki, The mechanisms of hardness increase of composite surface layers during laser gas nitriding of Ti6Al4V alloy. Materiali in Tehnologije, 4/2017.

6.2.22. A.Kurc-Lisiecka, J.Piwnik, A.Lisiecki, Laser welding of new grade of advanced high strength steel Strenx 1100 MC, Archives of Metallurgy and Materials, 62 (3), 2017, 1651-1657.

6.2.23. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka, Automated laser welding of AISI 304 stainless steel by disk laser, Archives of Metallurgy and Materials, 63(4) 2018, 1663-1672.

6.3. Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR

6.3.1. A. Klimpel, A. Czupryński, A. Lisiecki, 2001r., Zgrzewanie oporowe garbowe złączy krzyżowych prętów zbrojeniowych ze stali St3S i 18G2A oraz ocena jakości złączy. Inżynieria i Budownictwo, 57, nr 10, s. 583-586.

6.3.2. L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2002r., Surface-layer’s structure of X40CrMoV5-1 steel remelted and/or WC alloyed with HPDL laser. Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials Processing, Singapore.

6.3.3. A. Lisiecki, 2002r., Stopowanie laserowe proszkowe stali WCL, Przegląd Spawalnictwa nr 8-10, s. 131-133.

6.3.4. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2002r., Napawanie laserowe proszkowe narzędzi kuźniczych. 44 Krajowa Konferencja Spawalnicza „Postęp i innowacje w spawalnictwie”. Wrocław.

6.3.5. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. Olędzki, 2002r., Spawanie laserem diodowym złączy doczołowych płyt z tworzyw termoplastycznych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 1, s. 48-53.

6.3.6. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. Olędzki, 2002r., Diode laser butt welding of thermoplastic sheet. Welding International, Vol. 16 (11), p. 845-850.

6.3.7. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2002r., Spawanie laserem diodowym dużej mocy złączy zakładkowych płyt z polietylenu. Przegląd Spawalnictwa, nr 12, s. 6-11.

6.3.8. A. Klimpel, A. Lisiecki, T. Figiel, 2002r., Spawanie laserem diodowym dużej mocy stali austenitycznej. Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 1-5.

6.3.9. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, P. Wochnik, 2002r., Obróbka cieplna i przetapianie laserowe stali narzędziowych. Przegląd Spawalnictwa, nr 8-10, s. 169-171.

6.3.10. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2002r., Napawanie laserowe proszkowe walców z żeliwa sferoidalnego stopowego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 6, s. 43-48.

6.3.11. A. Klimpel, A. Lisiecki, M. Pilczuk, D. Janicki, 2002r., Napawanie laserowe proszkowe oraz sterowanie układem pozycjonowania lasera. Przegląd Spawalnictwa, nr 6, s. 1-5.

6.3.12. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2002r., Napawanie laserowe proszkowe narzędzi kuźniczych. Przegląd Spawalnictwa, 2002, nr 8-10, s. 127-130. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób napawania oraz badaniach napoin próbnych.

6.3.13. L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2003r., Application of high power diode laser (HPDL) for alloying of X40CRMOV5-1 steel surface layer by tungsten carbides. Proceedings of the International Conference on Advanced in Materials and Processing Technologies. AMPT 2003, Dublin.

6.3.14. L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2003r., Effect of laser HPDL surface alloying of X40CrMoV5-1 hot-work tool steel. 4th International Conference on Industrial Tools. ICIT 2003, Bled, Celje, Slovenia.

6.3.15. A. Klimpel, A. Lisiecki, T. Figiel, 2003r., High-power diode-laser welding of austenitic steels. Welding International, Vol. 17 (9), p. 189-195.

6.3.16. J. Adamiec, A. Grabowski, A. Lisiecki, 2003r., Welding of an intermetalic Fe-Al phase-based-alloy with a diode laser. Proceedings of SPIE,  Laser Technology, Applications of Lasers, 5229, p. 219-222. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób spawania laserowego.

6.3.17. L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2003r., Surface-layer’s structure of X40CrMoV5-1 steel remelted and/or WC alloyed with HPDL laser. Materials Science Forum, vol. 437-438, p. 69-72. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób stopowania i przetapiania laserowego.

6.3.18. A. Klimpel, A. Lisiecki, J. Szlęk, 2003r., Spawanie złączy blachownic z płytą kotwiącą konstrukcji żelbetowej wieży telekomunikacyjnej w Kuwejcie. Przegląd Spawalnictwa, nr 2-3, s. 1-5. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu modelu numerycznego i analizie numerycznej procesu spawania.

6.3.19. A. Klimpel, A. Lisiecki, M. Szczyrba, 2003r. Spawanie stali duplex laserem diodowym z użyciem topnika aktywującego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 2, s. 45-50.

6.3.20. A. Klimpel, A. Lisiecki, M. Szczyrba, 2003r., Diode-laser welding of duplex steels using an activating flux. Welding International, Vol. 17 (9), p. 684-692.

6.3.21. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2003r., Spawanie laserem diodowym dużej mocy złączy zakładkowych płyt z polistyrenu wysokoudarowego PS-Hi. Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce, 2003, nr 3-4, s. 35-41. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób spawania laserowego oraz częściowej analizie wyników.

6.3.22. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. Szymański, A. Hoult, 2003r., Numerical and experimental determination of weld pool shape during high power diode laser welding. Proceedings of SPIE, Laser Technology, Applications of Lasers, 5229, p. 247-250. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób spawania laserowego, rejestracji jeziorka spoiny oraz analizie wyników badań.

6.3.23. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2003r., Laser surface modification of titanium alloy with high power diode laser. Proceedings of SPIE, Laser Technology, Applications of Lasers, 5229, p. 239-242.

6.3.24. J. Adamiec, A. Grabowski, A. Lisiecki, 2003r., Joining of an Ni-Al alloy be means of laser beam welding. Proceedings of SPIE, Laser Technology, Applications of Lasers, 5229, p. 215-218. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób spawania laserowego.

6.3.25. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2003r., Diode laser surface alloying of tool steel with cobalt. Proceedings of SPIE, Laser Technology, Applications of Lasers, 5229, p. 243-246.

6.3.26. A. Klimpel, A. Szymański, A. Lisiecki, 2003r., Analiza numeryczna i doświadczalna procesu spawania laserem diodowym HPDL złączy doczołowych cienkich blach stalowych. Przegląd Spawalnictwa, nr 1, s. 5-8. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu prób spawania laserowego oraz modelu numerycznego i analizie numerycznej procesu spawania laserowego.

6.3.27. A. Klimpel, Z. Bulski, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Wpływ naprawczego proszkowego napawania plazmowego i płomieniowego wad w odlewach z żeliwa sferoidalnego na jakość warstwy emaliowanej. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3, s. 60-62.

6.3.28. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Spawanie laserowe złączy doczołowych cienkich blach stalowych ocynkowanych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 6, s. 42-46.

6.3.29. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Spawanie laserowe złączy doczołowych cienkich blach stalowych ocynkowanych. Przegląd Spawalnictwa, nr 5-7, s. 44-47.

6.3.30. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2004r., Napawanie laserowe proszkowe stali narzędziowej laserem diodowym dużej mocy. Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce, nr 2, s. 9-15.

6.3.31. A. Klimpel, Z. Bulski, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Napawanie na zimno MMA i GMA drutem proszkowym wad w odlewach z żeliwa sferoidalnego. Przegląd Spawalnictwa, nr 2-3, s. 10-12.

6.3.32. A. Klimpel, Z. Bulski, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Cold overlaying by MMA and GMA methods of defects in spheroidal-iron castings by means of flux-core wires, Welding International, Vol. 18 (11), p. 873-876.

6.3.33. L.A. Dobrzański, K. Labisz, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2005r., Structure and properties of the surface layer obtained by laser treatment of the hot work tool steel. Book of extended abstracts. 7th International Conference on Applied Mechanics 2005, Hrotovice, Czech Republic. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na badaniu technologii i wykonaniu prób obróbki laserowej.

6.3.34. L.A. Dobrzański, M. Piec, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2005r., Structure and properties of the surface layer obtained by laser treatment of the X38CrMoV5-3 hot work tool steel. Book of extended abstracts. 7th International Conference on Applied Mechanics 2005, Hrotovice, Czech Republic. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na badaniu technologii i wykonaniu prób obróbki laserowej.

6.3.35. Z. Bogdanowicz, W. Napadłek, K. Grzelak, A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2005r., Napawanie laserowe proszkowe zaworów wydechowych. Referaty sesyjne i plakatowe. XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach technologii i wykonaniu prób napawania laserowego zaworów.

6.3.36. L.A. Dobrzański, K. Labisz, M. Piec, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2005r., Influence of vanadium carbide ceramic powder on structure and properties of hot work tool steel alloyed with HPDL laser. Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering. Kallithea of Chalkidiki, Greece. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na badaniu technologii i wykonaniu prób stopowania laserowego.

6.3.37. L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, A. Lisiecki, A. Klimpel, 2005r., Effect of laser surface alloying of X38CrMoV5-3 hot work tool steel. Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering. Kallithea of Chalkidiki, Greece. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na badaniu technologii i wykonaniu prób stopowania laserowego.

6.3.38. A. Klimpel, A. Lisiecki, M. Różański, 2005r., Wpływ manganu na odporność na zużycie napoin laserowych ze stali austenitycznej. Przegląd Spawalnictwa, nr 12, s. 10-12.

6.3.39. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2005r., Wpływ manganu na odporność na zużycie erozyjne napoin ze stali austenitycznej AISI 316. Ochrona przed korozją, nr 6, s. 198-203.

6.3.40. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, K. Luksa, D. Janicki, A. Lisiecki, A.S. Klimpel, 2005r., Technologia spawania GTA i plazmowego GTA złączy cienkich blach ze stopu tytanu TiAl6V4. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 5, s. 237-248.

6.3.41. L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel, 2005r., Obróbka laserowa warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco. Mechanik, nr 4, s. 351-355.

6.3.42. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2005r., Mechanizm napawania proszkowego laserem HPDL. Przegląd Spawalnictwa, nr 4-5, s. 17-23.

6.3.43. A Klimpel, A Lisiecki, D Janicki, S Stano, 2006r., High powder diode laser welding of aluminum alloy EN AW-1050 A. Paton Welding Journal C/C OF Avtomaticheskaia Svarka (9), 43.

6.3.44. A. Klimpel, L.A. Dobrzański, A. Lisiecki, D. Janicki, 2006r., Wear phenomena of spinning rolls for stone wool production. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 17, (1-2), p. 365-368.

6.3.45. A. Klimpel, A. Lisiecki, A.S. Klimpel, A. Rzeźnikiewicz, 2006r., Robotized GMA surfacing of cermetal deposits. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 18, (1-2), p. 395-398. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu napoin próbnych oraz częściowej analizie wyników badań.

6.3.46. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2006r., Numerical simulation of wear of basalt lava spinning rolls. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 18, (1-2), p. 391-394. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analiza numerycznej procesu zużycia rolek rozwłókniarki.

6.3.47. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2006r., Badanie przyczyn zużycia warstw wierzchnich rolek rozwłókniarki lawy bazaltowej. Inżynieria Materiałowa, nr 3, s. 441-444.

6.3.48. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, A. Czupryński, P. Drabczyk, 2006r., Automatyczne spawania plazmowe złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3, s. 38-44. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konfiguracji i programowaniu stanowiska, wykonaniu złączy próbnych oraz badań mechanicznych złączy próbnych.

6.3.49. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, M. Klama, 2007r., Spawanie punktowe metodą GTA złączy zakładkowych cienkich blach ze stali austenitycznej AISI 321. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 2, s. 35-39. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu złączy próbnych oraz badań mechanicznych złączy próbnych.

6.3.50. A. Klimpel, A. Lisiecki, J. Szlęk, 2007r., Welding of girders to insert plates of composite steel-concrete structure of tower in Kuwait. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28, nr 7, p. 433-436. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analizy numerycznej procesu spawania.

6.3.51. A. Klimpel, A. Lisiecki, 2007r., Spawanie laserowe złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 4, s. 27-31.

6.3.52. A. Klimpel, A. Lisiecki, J. Szlęk, 2007r., Welding of girders to insert plates of composite steel-concrete structure. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24, (1), p. 397-404. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu analizy numerycznej procesu spawania.

6.3.53. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2007r., Thermal analysis of nozzle for powder feeding in High Power Diode Laser (HPDL) powder surfacing. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20, (1-2), p. 463-466. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie wyników badań.

6.3.54. A. Klimpel, A. Lisiecki, 2007r., Laser welding of butt joints of austenitic stainless steel AISI 321. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 25, (1), p. 63-66.

6.3.55. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. S. Klimpel, A. Rzeźnikiewicz, 2007r., Abrasive wear resistance of robotized GMA surfaced cermetal deposits. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28, nr 9, p. 565-572.

6.3.56. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, 2008r., Spawalnicze technologie laserowe. Przykłady zastosowania lasera diodowego dużej mocy. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5, s. 35-45. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie wyników badań i opracowaniu części tekstu artykułu.

6.3.57. A. Klimpel, T. Kruczek, A. Lisiecki, D. Janicki, 2008r., Analiza wpływu warunków technologicznych procesu lutowania miękkiego laserowego na kształt i jakość złączy rurka-folia absorbera kolektorów słonecznych. Przegląd Spawalnictwa, nr 10, s. 49-54.

6.3.58. A. Klimpel, T. Kruczek, A. Lisiecki, D. Janicki, 2008r., Analiza doświadczalna warunków cieplnych procesu lutospawania laserowego rurki absorbera z folią miedzianą elementów kolektorów słonecznych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 6, s. 44-49.

6.3.59. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, 2008r., Przykłady zastosowań lasera diodowego dużej mocy HPDL. Stal, Metale i nowe technologie, maj-czerwiec 2008, s. 6-11.

6.3.60. A. Lisiecki, A. Klimpel, 2008r., Azotowanie laserowe warstw wierzchnich stopu tytanu Ti6Al4V. Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Spawanie w Energetyce. Opole-Jarnołtówek 23-25 kwietnia 2008, s. 131-138.

6.3.61. A Lisiecki, A Klimpel, 2008r., Diode laser surface modification of Ti6Al4V alloy to improve erosion wear resistance. Archives of Materials Science and Engineering 32 (1), 5-12.

6.3.62. A Lisiecki, A Klimpel, 2008r., Diode laser gas nitriding of Ti6Al4V alloy. Archives of Materials Science 54, 54.

6.3.63. A. Klimpel, A. Olejnik, A. Lisiecki, D. Janicki, A. S. Klimpel, 2009r., Spawanie laserowe uszkodzonych zgrzein oporowych punktowych płaszcza chłodnicy samolotu odrzutowego. Przegląd Spawalnictwa, nr 11, s. 69-72.

6.3.64. A. Lisiecki, A. Klimpel, A. Grabowski, J. Wieczorek, 2009r., Morphology of the surface layer of Ti6Al14V after diode laser surface nitriding. Proceedings of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT’09, Gliwice – Gdańsk.

6.3.65. A. Klimpel, A. Olejnik, D. Janicki, A. Lisiecki, 2009r., Laserowe spawanie naprawcze klap wylotowych z odrzutowego silnika lotniczego z nadstopu niklu. Przegląd Spawalnictwa, nr 12, s. 11-18.

6.3.66. A. Lisiecki, 2009r., Spawalnictwo w XXI wieku. Spajanie, nr 3 (9), s. 3. Artykuł wstępny.

6.3.67. L.A. Dobrzański, E. Jonda, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2009r., Wpływ laserowego przetapiania i stopowania na strukturę i własności warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1. Przegląd Spawalnictwa 81 (3), s. 3-8.

6.3.68. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, 2010r., Laser welding technologies: high power diode laser application examples. Welding International, Vol. 24 (9), p. 689-698.

6.3.69. A. Klimpel, A. Olejnik, A. Lisiecki, D. Janicki, A. S. Klimpel, 2010r., Naprawcze spawanie laserem diodowym dużej mocy uszkodzonych złączy zgrzewanych płaszcza chłodnicy samolotu odrzutowego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 1, s. 37-42.

6.3.70. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, M. Burda, A. S. Klimpel, 2010r., Naprawcze spawanie laserem diodowym dużej mocy pęknięć pierścienia aparatu dyszowego turbiny silnika lotniczego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 6, s. 44-47.

6.3.71. A. Lisiecki, A. Klimpel, 2010 r., Napawanie laserowe stopu tytanu Ti6Al4V. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, nr 1, s. 59-66.

6.3.72. A. Klimpel, M. Burda, D. Janicki, A. Lisiecki, 2011r., Regeneration of aircraft turbine engine parts by modern techniques of surfacing and alloying. 16th International Conference on Composite Structures. ICCS 16, Porto, Portugal.

6.3.73. A. Klimpel, M. Burda, A. Rzeźnikiewicz, D. Janicki, A. Lisiecki, 2011r., Regenaration of aircraft turbine engine parts by modern techniques of surfacing and alloying. Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych, nr 2, s. 38-43.

6.3.74. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, M. Burda, A. S. Klimpel, 2011r., Naprawcze spawanie plazmowe pierścienia aparatu dyszowego turbiny silnika lotniczego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 1, s. 60-65.

6.3.75. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, A. Rzeźnikiewicz, 2011r., Laser repair hardfacing of titanium alloy turbine. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, vol. 49, (2), s. 400-411.

6.3.76. A. Lisiecki, 2012r., Welding of titanium alloy by different types of lasers. Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 58, nr 2, p. 209-218.

6.3.77. A. Lisiecki, P. Guminior, 2012r., Spawanie blach ze stopu tytanu Ti6Al4V laserem dyskowym. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 4, s. 68-73.

6.3.78. A. Lisiecki, J. Mańka, 2012r., Spawanie blach ze stali o podwyższonej granicy plastyczności S420MC laserem diodowym dużej mocy. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3, s. 67-71.

6.3.79. A. Lisiecki, 2012r., Laser welding of titanium alloy Ti6Al4V using a disk laser. MTM Virtual Journal, Issue 7/2012, p. 53-56.

6.3.80. L.A. Dobrzański, E. Jonda, A. Klimpel, A. Lisiecki, 2012.The influence of laser re-melting and alloying on the structure and properties of the X40CrMov5-l steel surface layer. Welding International, Vol. 26, Issue 6, p. 411-415.

6.3.81. A. Klimpel, T. Kruczek, A. Lisiecki, D. Janicki, 2013r., Experimental analysis of heat conditions of the laser braze welding process of copper foil absorber tube for solar collector elements. Welding International, Vol. 27 (6), p. 434-440.

6.3.82. A. Lisiecki, D. Janicki, A. Grabowski, K. Gołombek, 2013r., Właściwości warstw kompozytowych Ti/TiN wytwarzanych metodą in situ z zastosowaniem lasera diodowego o dużej mocy. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 1, s. 59-65.

6.3.83. A. Lisiecki, 2013r., Welding of titanium alloy by Disk laser. Proceedings of SPIE, Laser Technology, Applications of Lasers, 87030.

6.3.84. A. Lisiecki, 2013r., Diode laser welding of high yield steel, Proceedings of SPIE, Laser Technology, Application of Lasers, 8703.

6.3.85. A Klimpel, A Olejnik, D Janicki, A Lisiecki, 2013r., Investigations of technology of repair laser welding of exhaust flaps of jet engine made of nickel superalloy. Welding International, Vol. 27, Issue 5, p. 331-337.

6.3.86. A. Klimpel, A. Olejnik, A. Lisiecki, D. Janicki, A. S. Klimpel, 2013r., Repair welding with high-power diode lasers of damaged resistance-welded joints in a jet engine’s cooling jacket. Welding International, Vol. 27, Issue 9, p. 672-677.

6.3.87. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, M. Burda, A. S. Klimpel, 2014r., Repair welding of cracks in engine turbine jet apparatus ring using high-power diode laser. Welding International, Vol. 28 (6), p. 441-445,

6.3.88. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, Z. Wilk, M. Burda, A. S. Klimpel, 2014r., Plasma welding repair procedure for turbine jet apparatus rings in aircraft engines. Welding International, Vol. 28 (6), p. 495-500.

6.3.89. A. Lisiecki, 2014r., Mechanism of laser surface modification of the Ti-6Al-4V alloy in nitrogen atmosphere using a high power diode laser. Advanced Materials Research, Vol. 1036 1662-8985, p. 411-416.

6.3.90. A. Lisiecki, 2014r., Experimental and numerical study of heat conditions during diode laser gas nitriding of titanium alloy. Advanced Materials Research, Vol. 1036 1662-8985, p. 320-325.

6.3.91. G. Moskal, A. Grabowski, A. Lisiecki, 2015r., Laser remelting of silicide coatings on Mo and TZM alloy. Solid State Phenomena, Vol. 226 1662-9779, p. 121-126.

6.3.92. A. Lisiecki, M. Szarzec, R. Striczek, W. Kolebski, 2015r., Spawanie laserowe blach ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności – cz. I. Stal, Metale i nowe technologie, marzec-kwiecień 2015, s. 101-102.

6.3.93. A. Lisiecki, M. Szarzec, R. Striczek, W. Kolebski, 2015r., Spawanie laserowe blach ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności – cz. II. Stal, Metale i nowe technologie, maj-czerwiec 2015, s. 6-9.

6.3.94. A. Lisiecki, 2015r., Kinetics of Titanium Alloy Nitriding by Diode Laser. Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, p. 351-356.

6.3.95. A. Lisiecki, 2015r., Mechanism of Titanium Matrix Composite Ti/TiN Formation During Diode Laser Gas Nitriding of Ti6Al4V. Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, p. 357-362.

6.3.96. A. Lisiecki, A. Majowski, T. Gorzelik, J. Jarek, P. Gorzela, A. Kurc-Lisiecka, 2015r., Sterowanie jakością i trwałością części roboczych brykieciarki napawanych MMA w procesie wytwarzania brykietów stalowych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 4, s. 8-15.

6.3.97. A. Lisiecki, M. Kowalczyk, A. Kurc-Lisiecka, D. Ślizak, G. Waląg, R. Lis, W. Król, 2015r., Badania procesu spawania laserowego i hybrydowego nowego gatunku stali o wysokiej wytrzymałości Domex 960. Stal, Metale i nowe technologie, wrzesień-październik 2015, s. 30-36.

6.3.98. A. Czupryński, A. Kurc-Lisiecka, A. Lisiecki, 2015r., Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo. Przegląd Spawalnictwa 87, nr 9, s. 6-10.

6.3.99. A. Lisiecki, S. Kubica, D. Ślizak, A. Kurc-Lisiecka,2015r., Ocena jakości warstw wierzchnich nanometalicznych napawanych GMA w sposób zrobotyzowany na powierzchniach krzywek przesiewacza koksu ze stali Hardox 400. Przegląd Spawalnictwa 87, nr 9, s. 82-86.

6.3.100. A. Lisiecki, W. Nowak, A. Kurc-Lisiecka, G. Waląg, 2015r., Ocena jakości warstw wierzchnich kompozytowych napawanych GMA w sposób zrobotyzowany na powierzchniach krzywek przesiewacza koksu ze stali HTK 900H. Przegląd Spawalnictwa 87, nr 9, s. 87-90.

6.3.101. A. Lisiecki, 2016r., Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich na podłożu ze stopu tytanu za pomocą obróbki laserowej. Stal, Metale i Nowe Technologie, styczeń-luty 2016, s. 80-87.

6.3.102. A. Kurc-Lisiecka, R. Jurczyk, A. Lisiecki, R. Lis, D. Ślizak, 2016r., Spawanie laserowe nowoczesnej stali o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC. Stal, Metale i Nowe Technologie, wrzesień-październik 2016, s. 52-57.

6.3.103. A. Kurc-Lisiecka, K. Głowik-Łazarczyk, A. Lisiecki, R. Striczek, 2016r., Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych cz. I. Stal, Metale i Nowe Technologie, maj-czerwiec 2016, s. 110-115.

6.3.104. A. Kurc-Lisiecka, K. Głowik-Łazarczyk, A. Lisiecki, R. Striczek, 2016r., Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych cz. II. Stal, Metale i Nowe Technologie, lipiec-sierpień 2016, s. 66-71.

6.3.105. A. Kurc-Lisiecka, K. Głowik-Łazarczyk, A. Lisiecki, R. Striczek, 2016r., Zapewnienie jakości w procesie spawania wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych cz. III. Stal, Metale i Nowe Technologie, wrzesień-październik 2016, s. 31-34.

6.3.106. A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka, , Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich kompozytowych TMMC w procesie azotowania laserowego gazowego stopu tytanu TiAl4V. Przegląd Spawalnictwa 88, nr 6/2016, s. 15-19.

6.3.107. A.Lisiecki, P.Wójciga, A.Kurc-Lisiecka, M.Barczyk, S.Krawczyk.: „Spawanie laserowe złączy zakładkowych ze stali AISI 304”, 2017, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Istebna 13-14 czerwca 2017r. ISBN 978-83-63605-25-4.

6.3.108. S.Pawlak, A.Lisiecki, Ocena możliwości zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących złączy teowych spawanych laserowo. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Istebna 13-14 czerwca 2017r. ISBN 978-83-63605-25-4.

6.3.109. A.Lisiecki, D.Ślizak, A.Kukofka, G.Waląg, Analiza zjawisk cieplnych procesu obróbki laserowej w warunkach kriogenicznych. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Istebna 13-14 czerwca 2017r. ISBN 978-83-63605-25-4.

6.3.110. A.Lisiecki, D.Ślizak, M.Jaworski, G.Waląg, Zastosowanie napawania laserowego w procesie wytwarzania przyrostowego. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Istebna 13-14 czerwca 2017r. ISBN 978-83-63605-25-4.

6.3.111. A.Lisiecki, P.Wójciga, A.Kurc-Lisiecka, M.Barczyk, S.Krawczyk.: „Spawanie laserowe złączy zakładkowych ze stali AISI 304”, „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych”, nr 4(38) 2017r, ISSN 1899-5497, str.14-18 (przedruk z materiałów konferencyjnych).

6.3.112. S.Pawlak, A.Lisiecki, Ocena możliwości zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących złączy teowych spawanych laserowo, „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych”, nr 1(39) 2018r, str.54-58 (przedruk z materiałów konferencyjnych).

6.3.113. A.Lisiecki, D.Ślizak, M.Jaworski, G.Waląg, Zastosowanie napawania laserowego w procesie wytwarzania przyrostowego, „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych”, nr 2(40) 2018r, str.54-56 (przedruk z materiałów konferencyjnych).

6.3.114. A.Kurc-Lisiecka, A.Lisiecki: „Spawalnicze gazy techniczne. Vademecum młodego spawalnika”, STAL Metale &Nowe Technologie, marzec-kwiecień 2017, str.54-56. Punktacja MNiSW 3.00.

6.3.115. A.Lisiecki, P.Wójciga, A.Kurc-Lisiecka, M.Barczyk, S.Krawczyk.: „Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2” STAL Metale &Nowe Technologie, lipiec-sierpień 2017, str.25-29, Punktacja MNiSW 3.00.

6.3.116. A.Kurc-Lisiecka, A.Lisiecki, W.Juroszek.: „Spawanie laserowe złączy blach ze stali AISI 316L”, STAL Metale &Nowe Technologie, listopad-grudzień 2018, str.69-72. Punktacja MNiSW 3.00. ISSN 1895-6408

6.3.117. A.Kurc-Lisiecka, A.Lisiecki: ,,Sterowanie jakością spawania wybranych materiałów”,  Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Brenna 12-13 czerwca 2018r. str.75-85.ISBN 978-83-63605-31-5

6.3.118. A.Lisiecki, D.Ślizak, A.Kukofka, G.Waląg, K.Ochman, Badanie procesu zrobotyzowanego wytwarzania przyrostowego elementów metalowych. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Brenna 12-13 czerwca 2018r. str.75-85. ISBN 978-83-63605-31-5.

6.3.119. A.Lisiecki, D.Ślizak, A.Kukofka, G.Waląg, A.Galik, Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich listwy zębatej za pomocą obróbki laserowej w warunkach kriogenicznych. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Brenna 12-13 czerwca 2018r. str.75-85. ISBN 978-83-63605-31-5.

6.3.120. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka, P.Brząkala, M.Paś.: „Technologia flowdrill wiercenia i gwintowania bezwiórowego”, STAL Metale &Nowe Technologie, maj-czerwiec 2018, str.27-32. Punktacja MNiSW 3.00.

6.3.121. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka, A.Kukofka.: „Zautomatyzowane spawanie laserowe blach karoseryjnych”, STAL Metale &Nowe Technologie, styczeń-luty 2018, str.70-77. Punktacja MNiSW 3.00.

 

6.4. Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

6.4.1. A. Klimpel, A. Lisiecki, 2001r., The mechanism of diode laser butt joint welding. II International Conference on Advances in Production Engineering APE 2001, Warszawa.

6.4.2. A. Klimpel, A. Lisiecki, 2001r., Technologia spawania laserem diodowym HPDL złączy doczołowych blach galwanizowanych. Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach. VI Konferencja Naukowo – Techniczna, Rzeszów – Bystre.

6.4.3. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. Szymański, 2002r., Analiza rozkładu temperatury podczas spawania laserowego. XIV Międzynarodowa Konferencja „Spawanie w energetyce – Konin 2002”, Licheń Stary.

6.4.4. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2002r., Laserowa obróbka warstwy wierzchniej stopu tytanu. VII Ogólnopolskie Seminarium Tytan i jego stopy, Przetwórstwo i zastosowanie w technice i medycynie, Częstochowa – Podlesice.

6.4.5. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, S. Stano, 2003r., Abrasion resistance of metal-ceramic tests of Castodur Diamond Plates. Proceedings of the International Conference on the Joining of Materials. JOM-11, Helsingor, Denmark.

6.4.6. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2003r., Application of High Power Diode Laser for cladding and surface alloying technology. Proceedings of the International Conference on the Joining of Materials. JOM-11, Helsingor, Denmark.

6.4.7. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2003r., Zastosowanie lasera diodowego dużej mocy w procesie stopowania laserowego. Spajanie stali stopowych i stopów nieżelaznych. VIII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza, Międzyzdroje.

6.4.8. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, T. Kik, A. Rzeźnikiewicz, 2003r., Spawanie laserem diodowym dużej mocy tworzyw termoplastycznych. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice.

6.4.9. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, A. Rzeźnikiewicz, 2003r., Laserowa obróbka powierzchni stopu tytanu. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice.

6.4.10. A. Klimpel, A. Lisiecki, A. Szymański, 2003r., Analiza kształtu jeziorka spoin podczas spawania laserowego. Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice.

6.4.11. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, F. Curcio, F.M.C. Minutolo, T. Kruczek, 2004r., Study of titanium sheets HPDL welding phenomenon. Proceedings of the 23rd International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics ICALEO 2004, San Francisco, USA.

6.4.12. A. Klimpel, D. Janicki, A. Lisiecki, 2004r., Analiza warunków obciążenia termicznego dyszy podawania proszku w procesie napawania laserem diodowym dużej mocy. IX Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza. Produktywność i jakość prac spawalniczych, Międzyzdroje – Szczecin.

6.4.13. A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki, 2004r., Spawanie blach stalowych ocynkowanych laserem diodowym dużej mocy. 46 Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza „Procesy spajania i cięcia w przemyśle samochodowym”, Poznań.

6.4.14. A. Lisiecki, A. Klimpel, 2008r., Azotowanie laserowe warstw wierzchnich stopu tytanu Ti6Al4V. XVI Międzynarodowa Konferencja SPAWANIE W ENERGETYCE. Opole-Jarnołtówek.

6.4.15. A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka, 2015r., Kształtowanie właściwości warstw wierzchnich kompozytowych TMMC w procesie azotowania laserowego gazowego stopu tytanu Ti6Al4V. IV Międzynarodowa Konferencja NATRYSKIWANIE CIEPLNE I NAPAWANIE pod hasłem Postęp, zastosowania i nowoczesne technologie ITSHC 2015, Wrocław.

6.4.16. A. Lisiecki, 2015r., Welding of thermomechanically rolled steel by Yb:YAG disk laser. XXV Międzynarodowa Konferencja ”Iron and Steelmaking”, Czarna.

6.4.17. A. Lisiecki, A. Kurc-Lisiecka, S. Pawlak, 2015r., Badania jakości złączy spawanych laserowo. II Konferencja SBO Nowych Rozwiązań dla Motoryzacji, Karpacz.

6.4.18. A. Lisiecki, 2016r., Optymalizacja i kształtowanie właściwości warstw wierzchnich w procesie obróbki laserowej. III Konferencja SBO nowych rozwiązań dla motoryzacji, Krynica Zdrój.

6.4.19. A. Lisiecki, 2016r., Spawanie laserowe półwyrobów karoseryjnych. III Konferencja SBO nowych rozwiązań dla motoryzacji, Krynica Zdrój.

6.4.20. A.Lisiecki, Spawanie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości. Fiber Laser Days. Konferencja poświęcona technologii laserów włóknowych. Gliwice, 05.10.2017.

6.4.21. A.Lisiecki, Spawanie laserowe i hybrydowe stali S960 i S1100. Seminarium INNOVATION 2017, Gliwice 15.03.2017.

6.4.22. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka, Laser welding of new grade of advanced high strength steel. 49th International October Conference on Mining and Metallurgy IOC 2017, Bor Lake, Serbia, October 18-21.2017.

6.4.23. A.Lisiecki, Spawanie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości. Fiber Laser Days 2018. V edycja konferencji poświęconej technologii laserów włóknowych. Gliwice 27.09.2018.

6.4.24. A.Lisiecki, Zastosowanie spawalniczych technologii laserowych w wytwarzaniu konstrukcji ze stali nierdzewnych. XI Forum Stali Nierdzewnych „Stal nierdzewna w przemysłach wysokiej czystości”, Katowice, 08.11.2018.

6.4.25. A.Lisiecki, A.Kurc-Lisiecka: „Spawanie laserowe blach ze stali o wysokiej wytrzymałości”, I Krajowa Konferencja „Spawanie i Jakość”, 08.06.2018, Katowice.

 

 1. Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia – uczelniane/regionalne/państwowe

7.1. Wyróżnienie pracy doktorskiej, 2001, Gliwice, Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

7.2. Wyróżnienie i Dyplom w konkursie koncernu Fiat za wyróżnioną pracę doktorską, 2002, Gliwice, Fiat Polska.

7.3. Stypendium koncernu Fiat, 2002, Gliwice-Turyn, Fiat Polska.

7.4. Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2007, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.5. Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia III za osiągnięcia organizacyjne, 2008, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.6. Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia I za osiągnięcia organizacyjne, 2009, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.7. Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia III za osiągnięcia naukowe, 2013, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.8. Zespołowa Nagroda Rektora Stopnia III za osiągnięcia naukowe 2016, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.9. Indywidualna Nagroda Rektora Stopnia III za osiągnięcia naukowe, 2018, JM Rektor Politechniki Śląskiej.

7.10. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2012, Odznaczenie Państwowe Prezydenta RP.

7.11. Wyróżnienie, Dyplom oraz statuetka konferencji „SBO 2015” za najciekawszą prelekcję przedstawioną na sesji plenarnej konferencji, 28-29 maj 2015r.

7.12. Dyplom uznania, którym zostałem uhonorowany przez Dr Jose Ignacio Huertas’a, Dyrektora Instituto Tecnologico y de Montereey, za prowadzenie szkolenia dla grupy piętnastu studentów z Meksyku. Toluca, Mexico, June 22,2015.

7.13. Certificate of Reviewing, awarded November 2014, In recognition of the review made for the journal, The Editors of OPTICS AND LASER TECHNOLOGY.

7.14. Certificate of Reviewing, awarded March 2015, In recognition of the review made for the journal, The Editors of MATERIALS AND DESIGN.

7.15. Certificate of Reviewing, awarded May 2015, In recognition of the review made for the journal, The Editors of MATERIALS & DESIGN.

7.16. Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing, awarded May 2015, In recognition of the contributions made to the quality of the journal, Elsevier, The Editors of MATERIALS & DESIGN.

7.17. ACKNOWLEDGEMENT OF GUEST EDITORSHIP for Special Issue Tribology and Surface Engineering.

 1. Podsumowanie

Reasumując, Zarząd O/Sekcji jest zdania, że wieloletnia działalność zawodowa  i  stowarzyszeniowa kol. Aleksandra Lisieckiego, przyczyniła się do rozwoju spawalnictwa  i  w związku z powyższym wnosi o przyznanie mu „Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego”

                 

za Zarząd

 

 

Andrzej Zaborowski                                                                                                                                                                                                Marek Saperski

Sekretarz /V-ce Przewodniczący                                                                                                                                                                          Przewodniczący

 

 

SERDECZNE GRATULACJE