W dniu 22 maja 2018 roku w Domu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Spawalniczej SIMP. Spotkanie to wiązało się z podsumowaniem działalności społecznej w dziedzinie spawalnictwa w okresie upływającej czteroletniej kadencji. Wyznaczyło również program działań na przyszłość.

Celami zebrania były: wybór nowych władz Sekcji, ustalenie harmonogramu najważniejszych imprez spawalniczych w kilkuletnim horyzoncie czasowym, a także podjęcie nowych inicjatyw. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Profesora Władysława Włosińskiego, który miał wielkie zasługi dla rozwoju zgrzewania dyfuzyjnego, poświęcając się badaniom połączeń metalicznych i ceramicznych. W zebraniu uczestniczyło 27 z 30 uprawnionych delegatów oraz liczni zaproszeni goście.
Zebranie otworzył dotychczasowy Prezes Sekcji dr inż. Jan Plewniak, który przekazał prowadzenie obrad Kol. Markowi Saperskiemu zaakceptowanemu przez zebranych. Zatwierdzono porządek obrad, a sprawozdanie z prac i osiągnięć Sekcji zreferował Kol Jan Plewniak. Obecnie Sekcja Spawalnicza liczy 15 Oddziałów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Dolnośląski Oddział Sekcji Spawalniczej kierowany przez Prof. Zbigniewa Mirskiego. Sekcji Spawalniczej udało się utrzymywać pierwsze miejsce w rankingu najefektywniej działających jednostek specjalistycznych SIMP.

W kadencji 2014-2018 odbyło się łącznie dziewięć zebrań ZG Sekcji Spawalniczej, których tematyką były m.in.:

 • coroczne sprawozdania i plany Oddziałów Sekcji i Zarządu Głównego,
 • organizacja i sprawozdania z odbytych konferencji i innych imprez,
 • współpraca z redakcjami pism specjalistycznych,
 • informacja o działalności Polskiej Izby Spawalniczej,
 • informacje z posiedzeń ZG SIMP, Rady SIMP, Zjazdu SIMP itp.,
 • opiniowanie wniosków i podejmowanie decyzji o przyznaniu Medali im. S. Olszewskiego,
 • aktywizacja środowiska spawalniczego i problemy z naborem młodej kadry,
 • uhonorowanie Stanisława Olszewskiego i Stefana Bryły tablicami w Zamku w Rydzynie,
 • propagowanie konkursów na najlepszą pracę dyplomową,
 • ustalanie kalendarium imprez naukowo-technicznych.

W ciągu minionych czterech lat Sekcja Spawalnicza zorganizowała lub współorganizowała wiele imprez technicznych, w tym:

 • 39 konferencji międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych, w których uczestniczyło 5347 osób,
 • 67 kursów – 495 uczestników,
 • 83 seminariów i szkoleń – 2083 uczestników,
 • 33 wystawy – 1857 uczestników,
 • 114 odczytów – 2154 uczestników,
 • 47 wycieczek technicznych – 1532 uczestników.

Łącznie zorganizowano 383 imprezy, w których uczestniczyło 13465 osób.

W latach 2014-2017 liczba członków Sekcji wynosiła odpowiednio 578, 589, 551 i 523 osoby.

Od 31 lat Sekcja Spawalnicza ma przywilej przyznawania Medali im. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa – firmom i osobom fizycznym. W tym roku przyznano ten Medal z numerem 256.

W minionej kadencji Kapituła Medalu działała początkowo pod kierunkiem Prof. Andrzeja Ambroziaka, a następnie Prof. Zbigniewa Mirskiego przyznając Medale 29 osobom i instytucjom. W obecnej kadencji wykonano miniaturki Medalu.

Sekcja Spawalnicza SIMP kontynuowała współpracę z naszymi branżowymi czasopismami: „Przeglądem Spawalnictwa”, „Biuletynem Instytutu Spawalnictwa” i „Spajaniem”. Kilkunastu członków Sekcji zasiada w Radach Naukowych i Programowych jako Redaktorzy Działów, a Kol. Tomasz Chmielewski jest Redaktorem Naczelnym „Przeglądu Spawalnictwa”. Współpraca ta jest wzorowa.

Sekcja współpracowała również z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Urzędem Dozoru Technicznego, Związkiem Doskonalenia Zawodowego, Polską Izbą Spawalniczą oraz Międzynarodowymi Targami EXPO WELDING w Sosnowcu. Nierozwiązanym problemem pozostaje aktualizacja strony internetowej Sekcji. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oceniającej pracę Sekcji złożył Kolega Jerzy Kozłowski.

W głównej części obrad zebrani delegaci wybrali w tajnym głosowaniu nowe Władze Sekcji.

Prezesem został ponownie wybrany dr inż. Jan Plewniak, a w skład Zarządu weszli Prezesi Sekcji Wojewódzkich:

 • Maria Cecotka – Bełchatów,
 • Zenon Nieśmiałek – Bydgoszcz,
 • Kwiryn Wojsyk – Częstochowa,
 • Kamil Ufland – Gorzów Wielkopolski,
 • Stanisław Dziuba – Gliwice,
 • Tadeusz Waszkiewicz – Gdańsk,
 • Włodzimierz Kowalczyk – Kraków,
 • Zbigniew Wyrobek – Piła,
 • Mirosław Nowak – Poznań,
 • Marek Saperski – Szczecin,
 • Andrzej Siennicki – Świdnica,
 • Leszek Narewski – Tarnobrzeg,
 • Rafał Lis – Wieluń,
 • Dariusz Golański – Warszawa,
 • Zbigniew Mirski – Wrocław
 • oraz Koledzy: Ryszard Wesołowski, Tomasz Chmielewski, Zbigniew Fałek, Tomasz Wojdat, Jacek Walczak i Jacek Skomacki.

Sekretarzem Sekcji został niżej podpisany.

Komisja Rewizyjna Sekcji pracować będzie w składzie:

 • Jerzy Kozłowski (Przewodniczący),
 • Stanisław Dziuba
 • Robert Niwiński.

W trakcie dyskusji zgłoszono szereg postulatów dotyczących współpracy Sekcji Spawalniczej SIMP z Polskim Towarzystwem Spawalniczym. Zarząd Sekcji wyłoni odpowiedni zespół. Zarząd Główny powoła również zespół ds. zbadania możliwości uzyskania przez Sekcję osobowości prawnej i niezależności finansowej.

Trzecim wnioskiem było przekazanie uprawnień Prezesowi Sekcji do powołania pełnomocnika prowadzącego stronę internetową Sekcji.

Reprezentantami Sekcji na październikowy Zjazd SIMP zostali Koledzy: Jan Plewniak i Zbigniew Mirski. Podczas dyskusji omówiono przygotowania do najbliższych konferencji, uczestnictwa spawalników w Targach Poznańskich i innych imprez.

Sekretarz Zarządu Głównego
Sekcji Spawalniczej SIMP

dr inż. Kwiryn Wojsyk